اختیارات و مسئولیتهای معاون آموزشی

تعداد بازدید:۲۴۲۴

 اختیارات و مسئولیتهای معاون آموزشی :

  - اداره امور آموزشی دانشگاه

  - مطالعه و تصمیم گیری در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه

  - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

  - نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی داتنشجویان، اعضاءهیات علمی و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشگاه

  - برنامه ریزی و پیگیری بر امور تحصیلات تکمیلی و پیگیری تاسیس رشته های جدید در دانشگاه

  - سیاست گذاری و برنامه ریزی و تعیین ساختار آموزشی دانشگاه

  - نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای آموزشی و مصوبات شورای آموزشی

  - تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و برگزاری جلسات هر دو هفته یکبار به منظور حل و فصل مسائل آموزشی و دانشجویی

  - برنامه ریزی و انجام امور مربوط به جذب اعضاء هیات علمی بر اساس نیاز سنجی و ضوابط وزارتخانه

  - برنامه ریزی جهت انتخاب مدیران گروههای علوم پایه و بالینی بر اساس ضوابط

  - پیگیری عملکرد آموزشی گروههای مختلف آموزشی و اعضاء هیات علمی و رکورد شکنی

  - فراهم نمودن امکانات لازم جهت برگزاری و شرکت اعضا هیات علمی در دوره های آموزشی و توانمندی سازی آنان

  - فراهم نمودن زمینه های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

  - برنامه ریزی جهت تقویت زیر ساخت های آموزشی و وب سایت آموزشی

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۵